• Ing. Josef Neubauer
    Stavební
    dozor

Ing. Josef Neubauer - Hradec Králové

Stavební dozor


Zajišťování a vedení pravidelných kontrolních dnů.
Zajištění a účast na všech jednáních s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými orgány.
Zabezpečení souladu provádění stavby s odsouhlaseným projektem a podmínkami ve správních rozhodnutích.
Cenová a věcná kontrola prováděných prací a zjišťovacích protokolů, porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem, kontrola dodržování podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením o správnosti svým podpisem.
Kontrola nad dodržováním všech dohod, podmínek a termínů uvedených ve smlouvě o dílo, podávání návrhů na uplatnění smluvních pokut vůči zhotoviteli stavby.
Sledování dodržování kvality prací, dodaných materiálů, technologických postupů a technických předpisů, kontrola prací a dodávek, které budou v dalším postupu zakryty, nebo znepřístupněny.
Pravidelná kontrola stavebního a montážního deníku, provádění zápisů s vyjádřením ke kvalitě prováděných prací a dodaných materiálů. V případě zjištění nedostatků, vyzvání zhotovitele k provedení nápravy do určeného termínu, následně kontrola splnění požadavku st. dozoru, dodržení podmínek stavebního povolení.
Dohled o systematické doplňování dokumentace dodavatelem, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby – dokumentace skutečného proved.
Dohled nad prováděním vzduchotěsné obálky budovy.
Dohled na prováděním kritických detailů stavby.

Kontakt